Faisnéis Thábhachtach

Bullaitín Nuashonraithe faoin Bealtaine 2021

Ar aon dul leis na srianta agus an chomhairle reatha maidir le COVID-19, reáchtálfar taispeántas poiblí ar líne ag cur torthaí Chéim 2 - An Roghnúchán i láthair ón 26 Bealtaine go dtí an 4 Meitheamh 2021.

Tá Roghnúchán Chéim 2 críochnaithe agus tá an Rogha Is Fearr Roghnaithe. Tá an Imeacht Taispeántais Phoiblí dúnta anois ach leanfar leis an fhaisnéis chúlra agus na tuairiscí mionsonraithe a bheith ar fáil le híoslódáil ón leathanach Comhairliúcháin Phoiblí faoin dtáb Imeacht Taispeána Poiblí.

Leanfaidh an Fhoireann Tionscadail ag tabhairt aghaidh ar aon cheisteanna faoin tionscadal ar an bhfón nó ar r-phost, agus tá á sonraí teagmhála ar fáil ar an leathanach ‘Déan Teagmháil Linn’ ar an suíomh gréasáin.

Mar gheall ar go bhfuil srianta COVID-19 fós i bhfeidhm, táimid ag iarraidh go mbeidh an pobal ag glacadh páirte in imeacht taispeántais ar líne a mbeifear in ann rochtain a fháil air ón suíomh gréasáin seo.

Tuigim

Tionscadal Iompair Thuaisceart Chathair Chorcaí


Tá sé beartaithe ag Comhairle Cathrach Chorcaí, i gcomhar le Comhairle Contae Chorcaí agus Bonneagar Iompair Éireann (TII), roghanna a fhorbairt agus a mheas maidir le Tionscadal Iompair Thuaisceart Chathair Chorcaí (Cuarbhóthar Thuaidh Chorcaí roimhe seo), agus mar thoradh air sin roghnófar an rogha iompair is fearr.

Intro Image

Maidir leis an tionscadal


Tá an tionscadal ag Céim 0 faoi láthair - Scóip agus Réamh-mheasúnú. Le linn na céime seo, ullmhófar tuarascáil measúnaithe straitéiseach, a leagfaidh amach an cás maidir le hinfheistíocht agus ailíniú le beartais an rialtais, chomh maith leis na réitigh iompair ionchasacha a bhreithneofar.

Tá sé seo ag tacú le fás eacnamaíoch leanúnach i gCathair Chorcaí agus sa réigiún níos leithne

Tacóidh Tionscadal Iompair Thuaisceart Chathair Chorcaí le cuspóirí na mbeartas pleanála ábhartha lena n-áirítear:

 • Tionscadal Éireann 2040, ag ionchorprú an Chreat Pleanála Náisiúnta (NPF) agus an Phlean Forbartha Náisiúnta (2018-2027) (PFN) agus an Creat Infheistíochta Náisiúnta um Iompar in Éirinn (NIFTI)
 • Plean Gníomhaíochta Aeráide 2019
 • Straitéis Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch (RSES) do Réigiún an Deiscirt.
 • Dréachtphlean Forbartha Chathair Chorcaí 2022-2028
 • Plean Forbartha Chathair Chorcaí 2015 - 2021
 • Dréachtphlean Forbartha Contae Chorcaí 2022 - 2028
 • Plean Forbartha Contae Chorcaí 2014
 • Straitéis Iompair Cheantar Cathrach Chorcaí 2040 (CMATS)

Cur síos ar an Tionscadal

Samhlaíonn Tionscadal Éireann 2040 fás suntasach daonra agus eacnamaíoch do Chathair Chorcaí sa tréimhse go 2040, ag tiomáint fás sa gheilleagar áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta.

Tacóidh infheistíocht i dTionscadal Iompair Thuaisceart Chathair Chorcaí leis an bhfás eacnamaíoch seo i gCathair Chorcaí agus sa réigiún níos leithne agus cuideoidh sé leis an gcuspóir straitéiseach níos leithne de Project Ireland 2040 a bhaint amach.

Cuirfidh tionscadal Iompair Thuaisceart Chathair Chorcaí inrochtaineacht agus nascacht réigiúnach níos fearr ar fáil timpeall Chathair Chorcaí, lena n-áirítear chuig Port Ringaskiddy agus Aerfort Chorcaí agus cuirfidh sé le soghluaisteacht daoine agus earraí ar fud limistéar uirbeach Chathair Chorcaí. Beidh an tionscadal ina chuid lárnach de chóras comhtháite, inbhuanaithe, ísealcharbóin don chathair. Cinnteoidh an tionscadal go leanfaidh bonneagar iompair ilmhódach eile ag feidhmiú go héifeachtach san fhadtéarma, ag cosaint na hinfheistíochta poiblí dá bharr agus ag cur ar chumas na cathrach aistriú go rathúil chuig modhanna iompair níos inbhuanaithe.

Breithneoidh Tionscadal Iompair Thuaisceart Chathair Chorcaí raon leathan idirghabhálacha iompair indéanta lena n-áirítear:

 • Cothabháil fheabhsaithe
 • Bainistíocht éilimh
 • Bearta bainistíochta tráchta
 • Feabhsúcháin sábháilteachta
 • Córais iompair faisnéise
 • Bearta taistil gníomhacha (rothaíocht agus coisithe)
 • Feabhsúcháin ar iompar poiblí bus agus iarnróid
 • Uasghrádú bóithre atá ann cheana
 • Bóithre straitéiseacha nua

Féadfaidh teaglaim de na bearta thuas a bheith san áireamh sa rogha roghnaithe.

Working in partnership with:

Project Ireland 2040 Logo
Transport Infrastructure Logo
Roinn Iompair
cork city council
cork city council
cork National Road office
Atkins